Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses
Kệ & Lời giảng: cố Hòa thượng Tuyên Hóa
Dịch Việt kệ: cư sĩ Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Chuyển Phạn: Tạng Thư Phật Học

 

CHÚ ĐẠI BI