ĐẠI BI CHÚ KỆ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses
Hòa thượng Tuyên Hóa tán kệ tụng & giảng

Dịch kệ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Phục hồi chữ Phạn: Tạng Thư Phật Học

 

Print Friendly, PDF & Email