Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[70]

Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
𑖢𑖟𑖿𑖦 𑖮𑖭𑖿𑖝𑖧
PADMA HASTĀYA

PADMA (Hoa sen hồng) HASTĀYA (Thủ đẳng, bàn tay)

PADMA HASTĀYA: Liên Hoa Thủ Đẳng (chư vị cầm hoa sen trong bàn tay), tức là Pháp Thiện Thắng của hoa sen hồng hay giải thoát tất cả sự trói buộc của khổ não.

菩薩無事找工作
坐寶蓮華放光明
授諸眾生大覺記
圓滿涅槃證無餘

Phiên âm:
Bồ tát vô sự trảo công tác
Tọa bảo liên hoa phóng quang minh
Thụ chư chúng sanh đại giác kí
Viên mãn niết bàn chứng vô dư

Phiên dịch:
Vốn vô sự Bồ tát tìm công tác
Trên đóa sen thơm phóng đại quang minh
Biết chúng sinh giác đạo liền thọ ký chúng sinh
Tâm viên mãn chứng niết bàn rốt ráo.

Having nothing to do, Bodhisattvas go looking for some work.
As they sit on exquisite lotuses, their brilliant light radiates.
Bestowing predictions of full enlightenment on all beings,
They perfect Nirvana that is certified to be without residue.

Ba Ðà Ma” là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là “hồng liên hoa”, “Yết” nghĩa là “thiện thắng”, thắng hết tất cả. Hồng liên hoa (hoa sen đỏ) này thắng hết tất cả, thành tựu tất cả. Hồng Liên Hoa Thủ là Thủ Nhãn thứ hai mươi lăm. Khi bạn tu Hồng Liên Hoa Thủ Nhãn này mà bạn muốn sinh lên cõi trời thì rất dễ dàng sinh về cõi trời; bạn muốn sinh về cõi trời nào thì cũng dễ dàng sinh về cõi đó.