Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[25]

Ma Ra Ma Ra
𑖦𑖯𑖩 𑖦𑖯𑖩
MĀLA MĀLA
MĀLA (Chuỗi Anh lạc, tràng hoa biểu thị cho sự gom chứa pháp lành)
MĀLA MĀLA: Tăng trưởng Thiện Pháp Như Ý cho ta và người

互相勉勵互精進
同修善法續心印
他日成就菩提果
龍華會上慶歡欣

Phiên âm:
Hỗ tương miễn lệ hỗ tinh tiến
Đồng tu thiện pháp tục tâm ấn
Tha nhật thành tựu bồ đề quả
Long Hoa hội thượng khánh hoan hân

Phiên dịch:
Lại khuyến nhủ lẫn nhau cùng tinh tấn
Dấu ấn chân tâm cầu được kế thừa
Có một ngày thành tựu quả Phật thừa
Long Hoa hội lòng an vui hớn hỡ.

Urge each other on and share your vigorous resolve.
Join together in practice to perpetuate the mind seal.
Then when fruition of complete Bodhi enlightenment is yours,
You can rejoice among the Dragon Flower Assembly.

Hai câu Chú này là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là “tăng trưởng”, cũng gọi là “như ý”, cũng gọi là “tùy ý”. Tăng trưởng cái gì ? Tăng trưởng phước huệ. Như ý về cái gì ? Tức là tùy tâm như ý, cát tường như ý.

Cho nên Thủ Nhãn này là Thủ Nhãn Châu Như Ý. Nếu bạn muốn phát tài thì bạn hãy tu Thủ Nhãn này. Nếu tu Thủ Nhãn này thành công rồi thì bạn muốn dùng gì cũng có, chẳng còn lo nghèo khổ nữa, luôn luôn đều giàu có. Trí huệ của bạn vô lượng vô biên, phước báu của bạn cũng vô lượng vô biên. Cho nên tăng trưởng phước huệ, cát tường như ý, tùy tâm như ý, bạn thấy nhiều sự diệu dụng vô cùng! Do đó trong 42 Thủ Nhãn thì Châu Như Ý liệt vào Thủ Nhãn hạng nhất; bảo châu như ý diệu không thể tả.