Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[28]

Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Ra Đế
𑖝𑗜𑖨𑗜 𑖝𑗜𑖨𑗜 𑖥𑖬𑖰𑖧𑖝𑖰
TURU TURU BHAṢIYATI
TURU (Nhanh chóng vượt thoát) BHAṢI (Ngôn ngữ, giáo pháp) YATI (Điều khiển hướng dẫn)
TURU TURU BHAṢIYATI: Hướng dẫn giáo pháp nghiêm tịnh rộng khắp khiến cho ta và chúng sinh nhanh chóng vượt thoát sự khổ não của sinh tử

– 2 câu trên là phần:”TỊNH HÓA LỤC ĐẠO MÔN

 

蠻兵勇猛戰無敵
孔雀雄威鎮群魑
菩薩號令巡天下
護善除惡度眾迷

Phiên âm:
Man binh dũng mãnh chiến vô địch
Khổng tước hùng uy trấn quần si
Bồ tát hào lệnh tuần thiên hạ
Hộ thiện trừ ác độ chúng mê

Phiên dịch:
Binh dũng mãnh giao tranh khó ai đối địch
Chim công oai hùng trấn áp yêu tinh
Lệnh Bồ Tát truyền xem xét dưới trên
Giữ điều thiện, giúp kẻ mê trừ ác.

This ruthless army exhibits its matchless courage in battle.
This fierce, heroic peacock shocks the mountain sprites.
Bodhisattvas issue commands as they patrol the entire universe.
Protecting the good, dispelling evil, and clearing up confusions.

Ðộ Lô Ðộ Lô” cũng là tiếng Phạn, dịch ra là “độ hải”. Ðộ hải là gì? Tức là qua khỏi biển khổ sinh tử. Còn có lối dịch khác nữa nghĩa là “minh tịnh”, quang minh mà thanh tịnh. Còn có lối dịch khác nghĩa là “đến bờ “, tức là qua khỏi biển khổ sinh tử, đến được bờ kia. Bạn có trí huệ quang minh thì đắc được bổn thể thanh tịnh, đến được bờ Niết Bàn bên kia. “Ðộ Lô Ðộ Lô” tức là ý nghĩa này.

“Minh nhi năng quyết”. Minh là quang minh, tức bạn có trí huệ; tất cả pháp môn bạn đều biết rõ thì quyết định được sinh tử. “Ðịnh nhi năng tịnh”. Ðịnh là định lực, bạn có định lực thì mới sinh về thế giới Cực Lạc thanh tịnh. Ðây là Thủ Nhãn gì? Ðây là Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ, tức là Ðà La Ni mà Bồ Tát Nguyệt Quang nói ra. Nguyệt Tinh Ðà La Ni Thủ hay khiến cho tất cả mọi người đều được mát mẻ.

Phạt Xà Ra Đế”. Ðây là Bàng Bài Thủ. Phạt Xà Gia Ðế là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là “quảng bác nghiêm tịnh”, tức là vừa quảng bác vừa nghiêm tịnh. Còn có lối dịch khác nghĩa là “quảng đại”. Lại có lối dịch khác nữa, nghĩa là “độ sinh tử”. Nếu bạn tu Bàng Bài Thủ thì có thể độ sinh tử; bạn chẳng tu Bàng Bài Thủ thì không thể độ sinh tử. Cho nên có Bàng Bài Thủ thì bạn có thể qua được biển khổ sinh tử, xuyên qua dòng phiền não, đạt đến bờ Niết Bàn bên kia.