ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI
(Dịch Nghĩa)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

1) Quy kính Tôn Đức Môn:

– Con xin quy y Phật Pháp Tăng thường ở khắp mươi phương.

– Con xin quy mệnh Bậc có đầy đủ Tâm Đại Bi là Đức Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát.

– Con xin quy mệnh tất cả các bậc Thánh thanh tịnh hay dạy lời triệu mời CHÍNH GIÁO THÁNH DIỆU.

– Con xin kính lễ núi Bổ Đà Lạc Ca là nơi cư ngụ của Bản Tôn Thánh Quán Tự Tại.

– Con xin quy mệnh Đấng Thanh Cảnh Bồ Tát là Bậc có Tâm từ bi hiền ái hay phóng tỏa ánh quang minh vô vi nghiêm tịnh, dạy Pháp không thể sánh là Phật Pháp rộng lớn vô biên khiến cho kẻ tu hành hết si mê giữ được giới thanh tịnh.

2) Phổ chứng Đại Bi Tâm Môn:

Như vậy:

– Hỡi Đức Quán Thế Âm ! Ngài là bậc Đại Bồ Tát biểu hiện cho Thể Quang Minh , thường mang lòng Bi Mẫn cứu khổ cứu nạn hóa độ khắp cả chúng sinh.

– Xin Ngài đem Phật Pháp bình đẳng làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh , giúp cho họ tăng trưởng Thiện Pháp Như Ý Thắng Thượng, tu thành thân Kim Cương, ngồi trên tòa hoa sen báu.

3) Tịnh hóa Lục Đạo Môn:

– Xin Ngài làm Pháp tác dụng trang nghiêm, thổi Loa Pháp kết giới khiến cho chúng sinh gieo trồng Công Đức,  tu hành theo Giáo Pháp Nghiêm Tịnh rộng khắp để mau chóng vượt thoát sự khổ não của sinh tử.

4 ) Thiện Minh Quán Đỉnh Môn:

– Xin Ngài đem Pháp Tối Thượng rộng lớn gia trì cho người trì Chú, khiến họ được Pháp Quang Minh tự Tại.

5 ) Thần Lực Gia Trì Môn:

– Xin Ngài hiện tướng Đại Phẫn Nộ, rống tiếng sấm Pháp phá hủy sự trì độn chậm chạp của chúng sinh, hiển hiện Đạo Cảnh Ly Cấu Tối Thắng thâm diệu khó lường, khiến cho người tu Pháp Giải Thoát thuận theo các điều tự nhiên, mau chóng kiên định Đạo Tâm, sinh Trí Tuệ lớn, tu thành Pháp Thân thanh tịnh, vượt ra kh`ỏi các Pháp chướng ngại (chứng ngộ sự trống rỗng của các Pháp) mà làm Bậc Pháp Vương ở Pháp tự tại.

– Xin Ngài hãy khiến cho người có Đạo Hạnh tự chứng ngộ được Bản Lai Diện Mục.

– Xin Ngài làm Pháp Như Ý Thắng Thượng, Pháp Cát Tường Tự Tại và đem sức kiên cố dũng mãnh thù thắng rưới nước Cam Lộ bất tử, tế độ khắp cả chúng sinh khiến cho họ giác ngộ thành đạt Trí Giác.

6) Thâm nhập Đại Bi Tâm Môn:

– Xin Đấng Đại Từ Thanh Cảnh Bồ Tát hãy thương yêu kẻ hiền, bảo hộ người lành khiến cho họ cương quyết tu hành Đạo của Ba Thừa, thành tựu viên mãn Tâm Ý của Đấng Vô Úy  và thành tựu mọi sự như:

1. Thành tựu viên mãn Pháp cởi bỏ danh lợi và nhận biết rõ các điều chân giả.

2. Thành tựu viên mãn tất cả điều lợi ích rộng lớn trong Phật Pháp.

3. Thành tựu viên mãn  Pháp Du Già Tự Tại.

4.  Thành tựu viên mãn  Chính Pháp vô lượng Từ Bi hiền ái của Đức Thanh Cảnh Bồ Tát.

5. Thành tựu viên mãn  Đạo Như Ý Thắng Thượng bền chắc.

6. Thành tựu viên mãn Pháp Đại Y Vương hay trừ bỏ các bệnh khổ não cho chúng sinh.

7. Thành tựu viên mãn Đạo Vô Thượng thanh tịnh, dùng Kim Cương Luân và cây gậy báu hàng phục ma oán.

8. Thành tựu viên mãn  Pháp Thiện thắng của hoa sen hồng để thoát khỏi sự trói buộc của khổ não.

9. Thành tựu viên mãn sự chính tâm thành ý hay trừ bỏ mọi ách nạn sợ hãi của Đấng Thanh Cảnh Pháp Loa Vương  Bồ Tát

10. Thành tựu viên mãn bản tính Đại Chí Đại Dũng của Bậc Đại Bồ Tát.

7) Hiển hiện Đại Bi Tâm Môn:

– Nay con xin quy y ba Báu Phật Pháp Tăng

– Nay con xin quy mệnh công đức nội chứng của Đức Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát.

8) Thành tựu Niết Bàn Môn:

– Nguyện cho thân khẩu ý của con mau chóng tương ứng với sự thành tựu Chân Ngôn cú để thọ hưởng mùi vị an lạc tịch tĩnh của Đại Niết Bàn.