Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[17]

Ma Phạt Đạt Đậu
𑖦𑖯 𑖥𑖯𑖝𑖰 𑖟𑗜
MĀ BHĀTI DU
Đừng làm hư hỏng sự chói lọi rực rỡ. Câu này biểu thị cho Bạn lành của Thế Gian mang thân cõi Trời (Thiên Thân Thế Hữu) khiến cho kẻ tu hành hết mê muội, giữ được Giới Thanh Tịnh

– 17 câu trên là phần: ”QUY KÍNH TÔN ĐỨC MÔN

善 人 歡 喜 惡 人 怖
憂 苦 遠 離 萬 病 瘳
佛 眼 觀 察 遍 法 界
金 輪 摧 滅 一 切 魔

Phiên âm:
Thiện nhân hoan hỉ ác nhân bố
Ưu khổ viễn li vạn bệnh sưu
Phật nhãn quán sát biến pháp giới
Kim luân tồi diệt nhất thiết ma

Phiên dịch:
Người hiền an vui, hãi kinh kẻ ác
Lòng lo âu, tật bệnh đã xa rời
Mắt Phật dõi trông tường tận nơi nơi
Hàng yêu mị, vòng kim luân phá vỡ.

This line makes good people happy and evil people afraid.
Those worried and in suffering become far removed from sickness.
The Buddha Eye regards the entire Dharma Realm.
The golden wheel rolls over and destroys each and every demon.

Ma Phạt Ðạt Ðậu” là tiếng Phạn, dịch là “thiên thân thế hữu”. Ý nghĩa câu Chú này là Bồ Tát gia bị cho ta, hộ trì ta, làm thiên thân với ta; thế hữu là bằng hữu thế gian, thành tựu tất cả các pháp, hết thảy tất cả các pháp lành đều có thể thành tựu. Câu Chú này là cầu chư Phật Bồ Tát đến gia hộ cho mình.

Print Friendly, PDF & Email