Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[57]

Tất Đà Du Nghệ
𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖯 𑖧𑖺𑖐
SIDDHĀ YOGA

SIDDHĀ (Thành tựu) YOGA (Du già, sự tương ứng)

SIDDHĀ YOGA: Thành tựu Du Già, tức là Pháp Vô Vi.

隨 類 化 現 度 諸 天
同 事 利 行 接 有 緣
捨 己 為 人 真 無 我
誓 願 眾 生 成 聖 賢

Phiên âm:
Tùy loại hóa hiện độ chư thiên
Đồng sự lợi hành tiếp hữu duyên
Xả kỉ vi nhân chân vô ngã
Thệ nguyện chúng sanh thành thánh hiền

Phiên dịch:
Tùy cõi người trời hiện thân hóa độ
Theo duyên đưa cùng tạo lợi gần xa
Vì người quên mình mới thực sự không Ta
Lập nguyện lớn chuyển chúng sinh thành thánh.

According with their kinds, he appears as various gods to rescue them.
By joining in their work, doing good deeds, he attracts those with conditions.
Ignoring himself for the sake of others, he is truly selfless.
He vows that all beings will become worthy sages.

Tất Ðà” là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là “thành tựu lợi ích”. “Du Nghệ” dịch ra nghĩa là “vô vi”, cũng gọi là “hư không”.