Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[49]

Na Ra Cẩn Trì
𑖡𑖱𑖩𑖎𑖜𑖿𑖙
NĪLAKAṆṬHA

NĪLAKAṆṬHA (Thanh cảnh, cái cổ màu xanh)

NĪLAKAṆṬHA: Đấng Thanh Cảnh Bồ Tát là Đấng Hiền Thủ hay thương yêu kẻ hiền bảo vệ người lành.

觀音示現龍樹尊
普攝群機離火坑
返本還原成正覺
微塵剖出法界經

Phiên âm:
Quán Âm thi hiện Long Thọ tôn
Phổ nhiếp quần cơ li hỏa khanh
Phản bổn hoàn nguyên thành chánh giác
Vi trần phẫu xuất pháp giới kinh

Phiên dịch:
Ngài Long Thọ, Đức Quán Âm hóa hiện
Dạy lòng phàm xa hầm lửa đốt thiêu
Nhập cội nguồn tức chánh giác tựu thành
Chẻ hạt bụi thấy dòng kinh pháp giới.

Contemplating Sounds shows up as Venerable Dragon Tree,
Who, gathering those who are ready, helps them leave the fiery pit.
Finding our way to the source is realizing proper enlightenment.
The Sutra of Dharma Realm is unveiled from within a mote of dust.

Na Ra Cẩn Trì”: Cũng là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là “hiền ái, hiền thủ”, ý nói là đứng đầu trong hàng Thánh Hiền. Còn có một ý nghĩa nữa gọi là “thiên hộ, thiên đỉnh”, ý nói là khéo hộ niệm tất cả chúng sinh, khéo độ thoát chúng sinh đến quả vị tối cao.

Thủ Nhãn này gọi là “Bảo Bình Thủ Nhãn”, còn gọi là “Tịnh Bình Thủ Nhãn”, còn gọi là “Hồ Bình”, tức cũng ở trong Cam Lồ Thủ Nhãn của Bồ Tát Quán Thế Âm, tịnh bình đựng nước cam lồ. Tịnh bình này có thể trừ khử tất cả ô uế của thế gian, vì trừ khử tất cả ô uế nên cũng bao quát hay giải trừ tất cả bệnh tật của chúng sinh, cho nên gọi là thiên hộ, thiên đỉnh. Bồ Tát tu Thủ Nhãn này cũng khéo hộ niệm tất cả chúng sinh, cho nên nếu tu Bảo Bình Thủ này thành công thì cũng có thể trợ giúp tất cả chúng sinh, giải trừ tai nạn của tất cả chúng sinh.