Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[33]

Giá Ra Giá Ra
𑖓𑖩 𑖓𑖩
CALA CALA

CALA (Lay động, tác động, hành động)

CALA  CALA: Hiện tướng Đại Phẫn Nộ rống tiếng sấm Pháp phá hủy sự trì độn chậm chạp của chúng sinh.

 

怒目揚眉攝邪魔
威德無邊護諸佛
一切眾生得安樂
菩薩事畢笑哈哈

Phiên âm:
Nộ mục dương mi nhiếp tà ma
Uy đức vô biên hộ chư Phật
Nhất thiết chúng sanh đắc an lạc
Bồ tát sự tất tiếu ha ha 

Phiên dịch:
Trừng mắt, nhíu mày chỉnh tà, đốn quỷ
Uy đức vô biên bảo hộ Như Lai
An lạc thân tâm muôn chủng vạn loài
Việc hoàn tất Bồ tát cười vui vẻ.

Such fierce glaring scowls cause the deviant demons to cringe!
Such boundless awesome virtue protects every Buddha!
Beings one and all attain both peace and happiness.
When Bodhisattvas’ deeds are done they laugh, “Ho! Ho!”

Giá Ra Giá Ra” cũng là tiếng Phạn, dịch ra gọi là “hành động”, tức là ta có hành động. Có hành động gì? Tức là “có những hiệu lệnh”. Ở trong quân đội hành quân thì gọi là hành động, chúng ta đi đường cũng gọi là hành động. Hành động của chúng ta là một thứ mệnh lệnh, kêu chúng ta đi làm việc gì, thì đó là một thứ “hiệu lệnh”. Hiệu lệnh kêu bạn đi làm việc gì đó thì bạn phải đi làm, nếu bạn không đi làm thì trái ngược với mệnh lệnh.

Thủ Nhãn này gọi là gì? Gọi là “Bảo Ðạc Thủ”, tức là tay cầm cái chuông báu lắc, đây là Thủ Nhãn thứ ba mươi. Bảo Ðạc Thủ là một thứ âm nhạc, cầm lắc thì âm thanh “kẻng, kẻng, kẻng” vang ra. Tiếng vang này chấn động đến ba ngàn thế giới, đều “kẻng kẻng” lên. Bạn nghĩ muốn làm gì thì tất cả trời, người, quỷ thần, yêu ma đều phải nghe mệnh lệnh của bạn, đều phải giữ quy cụ. Giống như sắp động đất mà bạn lắc chuông báu lên thì khắp nơi đều phát ra hiệu lệnh:”Không được động đất!” thì không thể động đất. Sự diệu dụng của Bảo Ðạc Thủ rất lớn. Nếu muốn âm thanh ca hát hay thì cũng phải dùng Bảo Ðạc Thủ này. Tu Bảo Ðạc Thủ đến nơi rồi thì âm thanh của bạn rất hay giống như âm thanh của đại hồng chung, nói ra lời nói như âm thanh của tiếng đại hồng chung.