Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[43]

Ta Ra Ta Ra
𑖭𑖨 𑖭𑖨
SARA SARA

SARA (Kiên cố, bền chắc)

SARA SARA: Sức kiên cố, thật bền chắc.

善巧方便度娑婆
示現五濁化群魔
常行無我波羅蜜
離諸法執衍摩訶

Phiên âm:
Thiện xảo phương tiện độ sa bà
Kì hiện ngũ trọc hóa quần ma
Thường hành vô ngã ba la mật
Li chư pháp chấp diễn ma ha

Phiên dịch:
Cứu cõi sa bà khéo dùng phương tiện
Hiện năm điều chấp trước dạy quần ma
Luôn tu ba la mật, phá bỏ chấp Ta
Phá chấp Pháp mới gọi là pháp lớn.

Wholesome and clever expedients save those in the Saha world.
A display of five turbidities transforms hordes of demons.
Constant selfless practice will bring paramita.
Renouncing attachment to dharmas as well is the Mahayana.

Ta Ra Ta Ra”: Bạn nghe âm thanh này rất là lợi hại. Ðây là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là “kiên cố lực”. Sức lực này đặc biệt kiên cố, chẳng có ai phá hoại được. “Sức kiên cố” này có thể phá tan tất cả thiên ma ngoại đạo, hàng phục tất cả thiên ma ngoại đạo.

Câu Chú này là “Kim Kang Xử Thủ”, tức cũng là “Bảo Xử Thủ”. Bảo Xử Thủ này hay phá tan tất cả ma oán, cho nên gọi là “sức kiên cố”.