Thích Tuyên Hóa

Người tu không đắp y thì cũng như đã hoàn tục, chẳng khác gì người phàm tục. Cũng không phải mặc áo tràng, đeo … Read more

Pages: 1 2 3 4 5