Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[50]

Địa Rị Sắt Ni Na
𑖝𑖿𑖨𑖰𑖫𑖨𑖜
TRIŚARAṆA

TRI (Ba) ŚARAṆA (sự cứng bén)

TRIŚARAṆA: Cương quyết tu Đạo của Ba Thừa (Thanh Văn Giác, Độc Giác, Toàn Giác ).

項掛人頭念靈文
手執鐵矛日夜巡
喚醒眾生行諸善
苦海無邊莫沈淪

Phiên âm:
Hạng quải nhân đầu niệm linh văn
Thủ chấp thiết mâu nhật dạ tuần
Hoán tỉnh chúng sanh hành chư thiện
Khổ hải vô biên mạc trầm luân

Phiên dịch:
Miệng niệm chân ngôn, cổ đeo chuỗi sọ
Tay cầm giáo nhọn, quan sát ngày đêm
Lay gọi người mau tỉnh mộng làm hiền
Biển khổ mênh mông chớ chìm chớ đắm.

Wearing a necklace of human skulls, he chants this mantra.
Wielding an iron spear, he makes his rounds day and night.
He awakens beings to do every kind of good deed
And not to fall into boundless sea of suffering.

Địa Rị Sắt Ni Na”: Câu Chú này dịch ra nghĩa là “kiên lợi”, kiên là kiên cố, lợi là phong lợi, rất mau vô cùng. Còn dịch ra nghĩa là “kiếm”, tức là mật bảo kiếm rất bén nhọn.

Ðây là “Bảo Kiếm Thủ Nhãn”. Bảo Kiếm Thủ Nhãn này có tác dụng gì? Trước kia khi tôi dạy Bốn Mươi Hai Thủ Nhãn đã có nói qua.

Bảo Kiếm Thủ Nhãn hàng phục được tất cả lị mị, vọng lượng, quỷ thần, v.v… Bạn tu Thủ Nhãn này thành công thì tất cả thiên ma ngọai đạo, lị mị, vọng lượng đều lão thực, vì chúng sợ bảo kiếm này của bạn. Thủ Nhãn này rất là lợi hại, hay phá tan tất cả thiên ma ngọai đạo, hàng phục tất cả thiên ma ngoại đạo. Bất cứ thiên ma ngoại đạo nào nếu không nghe bạn giáo hóa thì bạn có thể dùng bảo kiếm này chém chúng, cho nên Thủ Nhãn này lợi hại vô cùng.