Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[32]

Thất Phật Ra Da
𑖂𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧
IŚVARĀYA

IŚVARĀYA (Tự Tại Đẳng)

IŚVARĀYA: Tự tại phóng ra Đại Quang Minh

– 4 câu trên là phần:”THIỆN MINH QUAN ĐỈNH MÔN“.

降伏諸魔正法興
霹 靂 閃 電 鬼 神 驚
宇宙澄清妖氛息
慧日高照慶和平

Phiên âm:
Hàng phục chư ma chánh pháp hưng
Tích lịch thiểm điện quỷ thần kinh
Vũ trụ trừng thanh yêu phân tức
Tuệ nhật cao chiếu khánh hòa bình

Phiên dịch:
Hàng phục ma chánh pháp càng hưng thịnh
Sấm chớp xé trời quỷ hoảng thần kinh
Vũ trụ sạch trong, yêu khí tan tành
Mặt trời tuệ tỏa ngời an thế giới.

Quelling all demons so the Proper Dharma can flourish forever,
A jagged bolt of lightning terrifies ghosts and spirits.
The universe clears and is pure as vampires’ auras subside.
With the wisdom sun shining on high we rejoice in peace.

Thất Phật Ra Da” là tiếng Phạn, bạn niệm một tiếng “Thất Phật Ra Da” thì trong vũ trụ đều có một luồng điện sáng. Bạn niệm một tiếng “Thất Phật Ra Da” thì giống như sẹt một ánh chớp, phóng một luồng điện sáng. “Thất Phật Ra Da” dịch ra nghĩa là “phóng quang”, còn gọi là “Quán Tự Tại”. “Thất Phật Ra Da” tôi tin rằng là chữ Shvara của Avalokiteshvara, ý nghĩa là “tự tại”. Quán Tự Tại, bạn phải quán thì mới có thể tự tại; bạn không quán thì chẳng tự tại. Quán cái gì ? Chẳng phải hướng ra ngoài quán, mà là hướng vào bên trong để quán; quán tự tại tức là quán sát chính bạn tại hay bất tại. Bạn tự quán sát chủ nhân ông của bạn tại hay bất tại ? Bạn quán sát tự tính của bạn tại hay bất tại? Bạn quán sát chân tâm của bạn tại hay bất tại? Thường trụ chân tâm, tính tịnh minh thể này tại hay bất tại? Nếu tại thì tự tại, nếu bất tại thì chẳng tự tại. Nếu chẳng tự tại, đã chạy đi đâu thì bạn tự hỏi mình “bạn chạy đi đến đâu ?” tức là quán tự tại.

Còn gọi là “phóng quang”, phóng quang tức nghĩa cũng là tự tại. Nếu bạn tự tại thì sẽ phóng quang; nếu bạn chẳng tự tại thì không thể phóng quang.

Còn có một ý nghĩa dịch ra nữa gọi là “hỏa diệm quang”. Hỏa diệm quang cũng là hỏa quang. Hỏa quang là gì ? Hỏa này chẳng phải là lửa giận dữ, chẳng phải sinh lửa phiền não, chẳng phải lửa “Oh, I have too much temper”. Phải do nước trí huệ sinh ra để thu phục lửa vô minh. Nước trí huệ hay hàng phục lửa vô minh, hiện ra trí huệ chân chính, đây gọi là “hỏa diệm quang”. Bạn niệm “Thất Phật Ra Da” tức sẽ phóng quang. Song nếu tự tại mới phóng quang, nếu bạn chẳng tự tại thì không thể phóng quang, bạn nên nhớ ở điểm này. Ðây là Thủ Nhãn gì ? Tức là Nhật Tinh Ma Ni Thủ Nhãn. Thủ Nhãn này có thể trị bệnh. Trị bệnh gì ? Trị bệnh mù mắt, mắt chẳng thấy được nữa, bạn có thể dùng Nhật Tinh Ma Ni Thủ Nhãn để trị, cho nên đây gọi là phóng quang.