Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[30]

Đà Ra Đà Ra
𑖠𑖯𑖨 𑖠𑖯𑖨
DHĀRA DHĀRA

DHĀRA (Nhiếp trì, gia trì)

DHĀRA DHĀRA: Gia trì , gia trì

現大丈夫身奇特
法相莊嚴離諸過
以德感人心誠服
望之儼然即溫和

Phiên âm:

Hiện đại trượng phu thân kì đặc
Pháp tướng trang nghiêm li chư quá
Dĩ đức cảm nhân tâm thành phục
Vọng chi nghiễm nhiên tức ôn hòa

Phiên dịch:

Hiện thân nam vẻ hiên ngang, khác lạ
Dáng trang nghiêm tinh vẹn chẳng lỗi lầm
Khiến người người mến đức muốn theo chân
Ngoài nghiêm nghị, bên trong tâm hòa nhã.

Appearing as a most unusual rare and mighty hero,
His adorned classic features are free of any flaws.
Using virtue to move people, his mind remains humble and sincere.
He is stern in appearance, yet gentle in nature.

Đà Ra Đà Ra” cũng là tiếng Phạn. Tiếng Phạn chẳng dễ gì hiểu đặng, chẳng học qua tiếng Phạn thì không thể hiểu Chú này, cũng không thể giảng. Có người nói :”Vậy Hòa Thượng đã học qua tiếng Phạn chăng?” Tôi chẳng học qua tiếng Phạn, song, ý nghĩa Chú Ðại Bi, tôi vẫn hiểu biết chút chút, chẳng hiểu biết hết toàn bộ.

Đà Ra Đà Ra là Tịnh Bình Thủ, trong tịnh bình chứa nước cam lồ. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng nhành dương liễu vẩy nước cam lồ để đượm nhuần tất cả chúng sinh. Bất cứ bạn có bệnh gì, nếu được Bồ Tát Quán Thế Âm rưới cho bạn một giọt nước cam lồ thì mao bệnh của bạn sẽ khỏi.

Đà Ra Đà Ra dịch ra là “năng tổng ấn trì”. Nghĩa là hay tổng ấn trì tất cả tâm chúng sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Cam Lồ Thủ Nhãn, Dương Chi ThủTịnh Bình Thủ hợp lại để cứu độ khắp tất cả chúng sinh.