Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[8]

Tát Bàn Ra Phạt Duệ
𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖨𑖥𑖧𑖸
SARVA RABHAYE
Tất cả Thánh Tôn thanh tịnh

 

護 世 四 王 日 夜 忙
賞 善 罰 惡 眾 魔 降
菩 薩 化 現 伏 群 怪
龍 盤 虎 臥 禮 法 皇

Phiên âm:
hộ thế tứ vương nhật dạ mang
thưởng thiện phạt ác chúng ma hàng
bồ tát hóa hiện phục quần quái
long bàn hổ ngọa lễ pháp hoàng

Phiên dịch:
Bốn vua trời ngày đêm lo thế giới
Hàng chúng ma, phạt ác, thưởng người hiền
Trừ quái yêu, Bồ tát ứng hiện thân
Đảnh lễ Phật, rồng cuộn mình, cọp nép.

The Four Kings who protect our world patrol night and day.
Rewarding good and punishing evil, they tame all demons.
Bodhisattvas appear by transformation to quell hordes of monsters.
Dragons coil and tigers crouch before the Dharma Lord

Tát Bàn Ra”: Dịch là “tự tại”. Bạn tụng trì câu Chú này thì Tứ Ðại Thiên Vương đều đến làm hộ pháp. “Phạt Duệ”: Nghĩa là “Thế Tôn”, cũng gọi là “Thánh Tôn”. Ðây là Tự Tại Phật, câu Chú này là Phật Bảo.