Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[68]

Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
𑖓𑖎𑖿𑖨𑖯 𑖧𑗜𑖠𑖯𑖧
CAKRĀ YUDHĀYA

CAKRĀ (Luân, bánh xe) YUDHĀYA (Cây gậy)

CAKRĀ YUDHĀYA: Đạo Thanh Tịnh vô thượng dùng Kim Cương Luân và cây gậy báu hàng phục ma oán.

色身三昧現三千
見相聞名脫無間
了生大法登彼岸
咸蒙攝受覺王前

Phiên âm:
Sắc thân tam muội hiện tam thiên
Kiến tương văn danh thoát vô gian
Liễu sanh đại pháp đăng bỉ ngạn
Hàm mông nhiếp thụ giác vương tiền

Phiên dịch:
Ứng hóa sắc thân hiện ba ngàn cõi
Ai thấy nghe danh tướng thoát ngục hình
Rõ tận nguồn sinh tức vượt tử sinh
Trước pháp vương chúng sinh đồng tiếp nhận.

His physical body in Samadhi, he appears throughout the universe.
Seeing his form, hearing his name, frees us from the hells.
Fathoming life’s one great matter, we have made it across.
Thus all of us are personally gathered in by the Enlightened King.

Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ, Ta Bà Ha”: Cũng là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là “kim cang luân”. Kim cang luân tức cũng là một thứ kim cang bạt triết la hình tròn. Còn có một ý nghĩa là “hàng phục oán ma”, hay hàng phục tất cả oán ma. Oán là có tâm oán hận. Tại sao họ phải làm ma ? Vì trong tâm của họ có khí bất bình, cho rằng việc của Phật làm cũng không đúng, việc Bồ Tát làm cũng không đúng, việc A La Hán làm cũng không đúng, việc của chư Thiên làm cũng không đúng, việc vua Diêm Vương làm cũng không đúng, việc gì chúng cũng đều phản đối, cũng đều oán hận, chúng nhìn tất cả đều không đúng. Cho nên chúng giống như người bệnh cuồng, cũng chẳng màng đến quốc pháp, gia pháp, thế gian pháp, chẳng màng đến bất cứ những gì. Chúng ở thế gian chuyên môn hoành hành, chẳng kiêng nể ai. Ở trong loài người gọi là người điên cuồng, ở trong quỷ thần gọi là ma. Oán ma này có luồng oán khí xung thiên :”Các vị đều khinh tôi, đối với tôi không tốt, cho nên tôi phải đả đảo các ngươi. Phật tôi cũng đả đảo; Bồ Tát tôi cũng đả đảo, La Hán tôi cũng đả đảo, tất cả mọi người tôi đều phải ăn họ”. Có luồng oán khí :”Tất cả quỷ, tôi đều giết chết hết”. Gặp con quỷ nào thì giết con quỷ đó. Cho nên thứ ma này lợi hại như thế.

Pháp này gọi là “Bạt Triết La Thủ”, Bạt Triết La Thủ Nhãn dùng kim cang luân này hàng phục được tất cả thiên ma ngoại đạo và lị mị vọng lượng. Bất cứ ma quỷ gì, bạn dùng kim cang luân này tát pháp thì chúng đều lão thực, đều cúi đầu đảnh lễ bạn, nói:” Hay lắm, tôi sẽ giữ gìn quy cụ, tôi không dám phạm quy cụ nữa”, chúng sẽ đầu hàng bạn. Ðây là Bạt Triết La Thủ, chẳng những hàng phục được mà còn có âm thanh. Ở trong Ðạo giáo thì có “ngũ lôi oanh đỉnh”. Song trong Ðạo lão họ có ‘chưởng tâm lôi’. Nếu chưởng tâm lôi, dùng tay để chưởng thì có thể có tiếng sấm xuất hiện, tiếng sấm này có thể chấn giữ thiên ma ngoại đạo. Thậm chí tiếng lôi này đến thân thể thì bổ nát thân thể ra. Lúc tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm, tôi có nói tôi có người bạn có chưởng tâm lôi, chưởng tay này có tiếng sấm. Ðây là pháp thuật ở trong Ðạo giáo. Trong Phật giáo cũng có, tức là Bạt Triết La Thủ Nhãn này, đây là chưởng tâm lôi của Phật giáo. Bạn tu thành Thủ Nhãn này, tu pháp này thành công thì có tiếng sấm, hàng phục được tất cả oán ma.

A Tất Ðà Dạ” dịch ra nghĩa là “vô tỉ thành tựu”, chẳng gì sánh bằng, công đức thành tựu này quá lớn, cho nên mới hàng phục được tất cả oán ma.