Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[62]

Ma Ra Na ra
𑖢𑖿𑖨𑖪𑖨𑖯𑖮 𑖦𑗜𑖏𑖯𑖧
PRAVARĀHA MUKHĀYA

PRA (Thắng thượng) VARĀHA (heo) MUKHĀYA (khuôn mặt)

PRAVARĀHA MUKHĀYA: Khuôn mặt heo thắng thượng biểu thị cho Đạo Như ý thắng thượng vô lượng bền chắc.

寶印手眼大菩薩
金斧劈破無明家
一切有情煩惱斷
從地湧出寶蓮華

Phiên âm:
Bảo ấn thủ nhãn đại bồ tát
Kim phủ phách phá vô minh gia
Nhất thiết hữu tình phiền não đoạn
Tòng địa dũng xuất bảo liên hoa

Phiên dịch:
Bảo ấn thủ nhãn chư đại bồ tát
Một nhát búa vàng đập nát cõi vô minh
Lìa não phiền tất cả những hữu tình
Nương lòng đất đóa sen thơm lộ mặt.

The Jeweled Seal Hand and Eye of this great Bodhisattva
And the golden ax shatter the root of ignorance.
All afflictions of sentient beings are completely cut off.
A delicate lotus wells forth from the ground.

Ma Ra Na ra” là tiếng Phạn. “Ma Ra” dịch ra nghĩa là “như ý”. ‘Na Ra’ nghĩa là “tôn thượng”, tối tôn tối thượng.

Ðây là “Quyên Tố Thủ Nhãn”, nếu có chuyện gì không an thì có thể khiến cho bạn được bình an. Không an là gì ? Ví như có bệnh, hoặc có chuyện gì không an, có chướng ngại gì, đó là những chuyện không an.

Quyên Tố Thủ này có rất nhiều hữu dụng. Ở trong Phật giáo gọi là Quyên Tố Thủ Nhãn, ở trong Ðạo giáo gọi là “khổn tiên thừng” dùng chỉ ngũ sắc làm sợi dây thừng. Bạn tu Thủ Nhãn này thành công, bạn phóng dây thừng ra thì yêu ma quỷ quái, lị mị vọng lượng đều bị trói chặt; bị trói không thể đi được thì chúng phải đầu hàng bạn.