Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[60]

Na Ra Cẩn Trì
𑖡𑖱𑖩𑖎𑖜𑖿𑖙
NĪLAKAṆṬHA

NĪLAKAṆṬHA: Đấng Thanh Cảnh Bồ Tát biểu thị cho công đức nội chứng của Quán Tự Tại Bồ Tát là Pháp vô lượng Từ Bi hiền ái.

微塵相海無量身
六度萬行勤耕耘
回小向大菩提果
自度化他般若心

Phiên âm:
Vi trần tướng hải vô lượng thân
Lục độ vạn hành cần canh vân
Hồi tiểu hướng đại bồ đề quả
Tự độ hóa tha bát nhã tâm

Phiên dịch:
Như biển bụi vô số thân có mặt
Ruộng cỏ cày bừa, lục độ vạn hạnh môn
Tiểu quả chuyển ra thành đại quả Bồ đề
Tâm bát nhã cứu người và tự cứu.

With manifestation as many as a sea of dust motes, he appears in infinite bodies.
He diligently plows the field of the six perfections and myriad practices.
Turning from the Small and embracing the Great is the Bodhi fruit.
Saving ourselves and teaching others is the prajna mind

Na Ra Cẩn Trì” dịch ra nghĩa là “ái hộ”, tức là ái hộ tất cả chúng sinh, nghĩa cũng là từ bi. Câu này là “Bảo Bình Thủ Nhãn”.