Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[79]

Thước Bàn Ra Dạ
𑖂𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧
IŚVARĀYA

IŚVARĀYA (Tự tại đẳng)

NAMAH ĀRYA AVALOKITEŚVARĀYA: Quy mệnh Đức Thánh Quán Tự Tại.

老曰五色使目盲
觀音解眼悟真常
金葉寶蓮毫光照
本來面孔非爺娘

Phiên âm:
Lão viết ngũ sắc sử mục manh
Quán âm giải nhãn ngộ chân thường
Kim diệp bảo liên hào quang chiếu
Bổn lai diện khổng phi da nương

Phiên dịch:
Mắt, năm sắc che mờ, lời Lão tử
Quán âm thanh bừng mắt thấy chân thường
Đóa sen vàng chiếu rạng tỏa hào quang
Khuôn mặt xưa nay chẳng từ nơi gia tộc.

Laozi said, “Five colors blind the eyes.”
Contemplating Sounds freed his eyes and awakened to the Truth.
Upon a golden lotus he radiates rays of light.
Our original face does not come from our worldly family or ancestors.

Thước Bàn Ra Dạ”: Là “Tự Tại”; Bà Lô Kiết Ðế Thước Bàn Ra Dạ, nghĩa là “Quán Tự Tại”.

Print Friendly, PDF & Email