Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[19]

Án, A Bà Lô Hê
𑖌𑖼_ 𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰
OṂ_ AVALOKI
OṂ (Ba Thân, Quy mệnh, cảnh giác, cúng dường, nhiếp phục)
AVALOKI (Quán sát xem thấu khắp mọi nơi )
OṂ AVALOKI: Cảnh giác kêu gọi Đức Quán Thế Âm

鬼神恭敬聽梵音
三目洞悉眾生心
一切求願皆成就
萬行同入般若門

Phiên âm:
Quỷ thần cung kính thính phạm âm
Tam mục đỗng tất chúng sanh tâm
Nhất thiết cầu nguyện giai thành tựu
Vạn hành đồng nhập bát nhã môn

Phiên dịch:
Vi diệu âm thanh, quỷ thần cung thỉnh
Ba mắt nầy thấy suốt chúng sanh tâm
Có khẩn cầu, có đáp ứng chẳng sai
Pháp bát nhã, muôn ngã đường về một.

Ghosts and spirits respectfully listen to these pure sounds.
Three eyes can see right into beings’ hearts.
Our vows will be fulfilled and all we seek will surely be attained.
The myriad practices all lead us to enter the doors to prajna.

Án”: Ở trên đã giảng rồi. Bạn đọc chữ Án này thì tất cả quỷ thần đều chắp tay cung kính, nghe hiệu lệnh của bạn. Chữ Án này sinh ra những ý nghĩa dưới đây.

A Bà Lô Hê” cũng là tiếng Phạn, dịch là “Quán Âm”. A Bà Lô Hê tức là Quán Âm; Quán Âm cũng là A Bà Lô Hê, tôi tin rằng A Bà Lô Hê tức là Avalokite, âm cũng gần giống nhau.

Quán âm là gì? Tức là quán âm thanh thế gian. Dùng gì để quán? Ngài dùng trí huệ để quán sát tất cả âm thanh thế gian. Âm thanh thế gian có rất nhiều thứ, Bồ Tát Quán Âm quán âm thanh khổ của thế gian, âm thanh bi của thế gian, âm thanh thọ nạn của mọi người ở thế gian, cho nên gọi là Quán Âm.

Print Friendly, PDF & Email