Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[77]

Nam mô A Rị Da
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧
NAMAḤ ĀRYA

NAMAH (Quy mệnh) ĀRYA (Thánh)

化身普賢徧三千
跏趺座上法無邊
百寶輪掌破地獄
阿彌陀佛住西天

Phiên âm:
Hóa thân Phổ Hiền biến tam thiên
Già phu tọa thượng pháp vô biên
Bách bảo luân chưởng phá địa ngục
A Di Đà Phật trụ tây thiên

Phiên dịch:
Đức Phổ Hiền hóa thân ba ngàn thế giới
Kết già phu tọa diễn nói pháp vô biên
Trăm bảo luân tay phá cõi ngục hình
Cõi Tây phương, Phật A Di Đà an trú.

Transforming and appearing as Universal Worthy who pervades all worlds.
He is seated in full lotus and ready with boundless Dharmas.
His hundred-jeweled, wheeled palm smashes the hells.
Amitabha Buddha is the Venerable Host of the Western Paradise.

Nam Mô”: Vẫn là quy y. “A Rị Da”: Tức là Bậc Thánh. Bậc Thánh tức là Thánh Hiền, quy y tất cả Thánh Hiền.