Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[56]

Ta Bà Ha
𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
SVĀHĀ

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn.

神 通 變 化 屬 第 一
金 錫 杖 救 世 間 稀
地 獄 眾 生 蒙 恩 受
離 諸 障 難 發 菩 提

Phiên âm:
Thần thông biến hóa chúc đệ nhất
Kim tích trượng cứu thế gian hi
Địa ngục chúng sanh mông ân thụ
Li chư chướng nạn phát bồ đề

Phiên dịch:
Đệ nhất thần thông khôn lường được
Một chiếc gậy vàng hy hữu cứu thế gian
Bao chúng sinh địa ngục đội nguồn ân
Rời chướng nạn tâm cầu vô thượng đạo.

He is foremost in spiritual powers, as well as transformations and changes.
Truly rare is his golden staff which saves those in the world.
Beings in the hells all receive this rare kindness, and
Are freed of obstacles and difficulties, resolving their mind on Bodhi.