Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[36]

Y Hê Di Hê
𑖊𑖠𑖿𑖧𑖸𑖮𑖰
EDHYEHI

EHYEHI (Khéo đến, khéo dạy dỗ)

EHYEHI: Thuận dạy, Tâm thuận theo các điều tự nhiên.

摩 醯 首 羅 猛 又 凶
賞 善 罰 惡 建 奇 功
普 度 群 迷 登 彼 岸
化 利 有 情 無 始 終

Phiên âm:
Ma hê thủ la mãnh hựu hung
Thưởng thiện phạt ác kiến kì công
Phổ độ quần mê đăng bỉ ngạn
Hóa lợi hữu tình vô thủy chung

Phiên dịch:
Ma hê thủ la liệt oanh, hung bạo
Thưởng thiện phạt ác công trạng khác thường
Giúp người mê đắc ngã, lạc, tịnh, thường
Dạy kẻ trí không mối giềng ái, ố…

The mighty god Maheshvara is bold, yet often cruel.
Rewarding good and punishing evil, his merit is outstanding.
He enables the masses sunk in confusion to climb upon the far shore.
There is no beginning or end to the creatures he benefits and transforms.

Y Hê Di Hê” là “Ðộc Lâu Trượng Thủ”, dịch ra là “thuận triệu, thuận giáo”. Tức là bạn kêu họ thì họ sẽ nghe lời kêu của bạn, bạn dạy họ thì họ cũng y giáo phụng hành. Còn có một ý nghĩa nữa là “tâm đáo”, tức là trong tâm bạn nghĩ đến cái gì thì sẽ thành tựu cái đó.

Trên họa đồ thì câu Chú này thuộc về Ma Hê Thủ La Thiên Vương. Ma Hê Thủ La Thiên Vương là ma vương của ngoại đạo, bổn lai y cho rằng y lớn nhất, chẳng ai lớn bằng y; song y nghe đến câu Chú này thì phải chắp tay lại y giáo phụng hành, nếu y chẳng y giáo phụng hành thì không được. Cho nên bạn niệm câu chú “Y Hê Di Hê” này thì Ma Hê Thủ La Thiên Vương sẽ đến, lúc này, trong tâm của bạn nghĩ làm việc gì, kêu y đi làm thì y có thể lập tức y giáo phụng hành.

“Ðộc Lâu Trượng” là gì ? Ðộc Lâu tức là cái đầu lâu của con người. Bồ Tát Quán Thế Âm dụng câu Chú này để gia trì tu luyện cái đầu lâu; tu luyện thành rồi thì gọi là Ðộc Lâu Trượng. Một khi cầm Ðộc Lâu Trượng lên thì tất cả quỷ thần đều phải nghe mệnh lệnh, nghe gọi đến; nếu không nghe mệnh lệnh thì phải bị phạt. Do đó sức lực câu Chú này không thể nghĩ bàn.