Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[29]

Ma Ha Phạt Xà Ra Đế
𑖦𑖮𑖯-𑖥𑖬𑖰𑖧𑖝𑖰
MAHĀ-BHAṢIYATI

MAHĀ-BHAṢIYATI: Hướng dẫn Đạo Pháp tối thượng rộng lớn hay giải thoát sinh tử khổ não chẳng bị các thứ độc làm hại.

 

大苦大樂大慈悲
修諸善法力無畏
寶杵降魔護行者
三災八難一時摧

Phiên âm:

Đại khổ đại nhạc đại từ bi
Tu chư thiện pháp lực vô úy
Bảo xử hàng ma hộ hành giả
Tam tai bát nạn nhất thì tồi

Phiên dịch:

Giữ đại từ bi dù gian truân hay an lạc
Thiện pháp hành trì khiến chẳng hãi chẳng kinh
Hàng phục ma, chày báu giúp người tu
Tám nạn, ba tai một lần bẻ gãy.

Wherever there is great pain or great joy, there will be great compassion.
Cultivate wholesome Dharmas with a strength that knows no fear.
The jeweled pestle quells demons and protects practitioners
While also warding off the three disasters and eight difficulties.

Ma Ha Phạt Xà Ra Đế”, dịch ra nghĩa là “tối thắng, quảng đại, pháp đạo”. Trong đó nói pháp cũng lớn, cũng tối thắng, đạo cũng lớn, cũng tối thắng; là pháp đạo tối thắng, quảng đại.

Ðây là Thủ Nhãn gì? Là Bảo Kích Thủ. Bảo Kích Thủ hay hàng phục thiên ma, chế các ngoại đạo, có rất nhiều dụng đồ. Hết thảy tất cả nghịch tặc mà bạn dùng Thủ Nhãn này thì bảo hộ được quốc gia. Nếu nước khác muốn xâm lược nước của bạn mà bạn tu pháp này thì có thể trong vô hình làm cho kẻ địch thối lui.