Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[14]

Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
𑖭𑖨𑖿𑖪𑖯𑖞 𑖟𑗜 𑖫𑗜𑖣𑖦𑖿
SARVĀTHA DU ŚUPHAM
Đốt cháy khắp mọi nơi khiến cho chiếu sáng. Câu này biểu thị cho Vô Vi nghiêm tịnh.

 

甘露灌頂獲清涼
普救群萌得安康
六道四生成利樂
慈悲喜捨助法王

Phiên âm:
Cam lộ quán đính hoạch thanh lương
Phổ cứu quần manh đắc an khang
Lục đạo tứ sanh thành lợi nhạc
Từ bi hỉ xả trợ pháp vương 

Phiên dịch:
Giọt cam lộ rưới đảnh đầu tươi mát
Cứu giúp chúng sinh yên tĩnh, an lành
Sáu cõi, bốn đường thuận tử, lợi sanh
Hộ trì Phật, pháp, từ bi hỉ xả.

The sweet dew anointing our crowns makes us feel cool and refreshed.
Saving countless beings who attain health and safety.
Those born in four ways in the six paths attain benefits and bliss.
Kindness, compassion, joy, and giving aid the Dharma King.

Câu Chú này phải chia ra ba câu để đọc, vì câu Chú này có ba ý nghĩa khác nhau.

Tát Bà” : là tiếng Phạn, dịch là “tất cả”. Tất cả ở đây nghĩa là “bình đẳng”, do đó “Tát Bà” tức là nói “tâm bình đẳng”.

A Tha Ðậu” : Cũng là tiếng Phạn, dịch là “giàu sướng không nghèo”. Giàu là giàu có, sướng là sung sướng. Tại sao giàu có sung sướng ? Vì không nghèo. Ðó là một lối dịch. Còn có một lối dịch khác là “như ý bất diệt”. Như ý tức là bạn nghĩ gì thì theo ý của bạn mà thành tựu; bất diệt, nghĩa là thành tựu theo như ý, vĩnh viễn không tiêu diệt. Ở trong mười thứ tâm này, là nói về “tâm vô vi”. Tâm vô vi này tức là giàu sướng không nghèo, cũng là như ý bất diệt.

Du Bằng”: Cũng là tiếng Phạn, dịch ra là “nghiêm tịnh vô ưu”. Nghiêm tức là trang nghiêm; tịnh là thanh tịnh. Tức trang nghiêm lại thanh tịnh, thanh tịnh lại trang nghiêm, cho nên chẳng có ưu sầu. Nghĩa là nói về “tâm vô kiến thủ”, kiến thủ là thuộc về một trong năm lợi sử, bạn nhìn thấy thì trong tâm có sự thủ trước nên gọi là tâm kiến thủ.