Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[40]

Phật Ra Xá Da
𑖥𑖨 𑖫𑖧
BHARA ŚAYA

BHARA (Ủng hộ, tán trợ) ŚAYA (Ngọa, nằm. Dùng Pháp Y đắp thân nằm, chính niệm chính giác mà chẳng mất uy nghi)

BHARA ŚAYA: Tự tỉnh ngộ Bản Lai Diện Mục (Khuôn mặt xưa nay. Đây là thuật ngữ của Thiền Tông nhằm chỉ bậc đa kiến Tính)

 

觀音師主阿彌陀
四十八願化娑婆
三輩九品生極樂
水流風動衍摩訶

Phiên âm:
Quán Âm sư chủ A Di Đà
Tứ thập bát nguyện hóa sa bà
Tam bối cửu phẩm sanh Cực Lạc
Thủy lưu phong động diễn ma ha 

Phiên dịch:
Đức A Di Đà – tôn sư Quán Thế Âm Bồ tát
Bốn mươi tám nguyện hóa độ chúng sanh
Ba hạng, chin tầng, Cực Lạc vãng sinh
Gió động, nước trôi thuyết lời đại pháp.

Contemplating Sounds’ teacher is the Host, Amitabha Buddha,
Whose forty-eight vows transform the Saha world.
Ultimate Bliss is reached through nine kinds of rebirth on three levels.
The Mahayana is expressed in the flowing water and blowing wind.

Phật Ra Xá Da”. Ở trên là “Phật Ra Xá Lợi”, dịch ra nghĩa là “giác thân tử”, còn “Phật Ra Xá Da” dịch ra nghĩa là “tượng”. Ý ở đây nói là nếu trong tâm của bạn giác ngộ thì làm con của Ðấng Tượng Vương. Con của Ðấng Tượng Vương tức cũng là Pháp Vương Tử (con của Ðấng Pháp Vương), tương lai sẽ làm Ðấng Pháp Vương tối cao, cho nên nói “giác tâm giác tượng vương”, là ý nghĩa đại khái của câu Chú này.

Câu Chú “Phật Ra Xá Da” này là nói bổn thân của Phật A Di Ðà. Phật A Di Ðà là sư phụ của Bồ Tát Quán Thế Âm; vì Bồ Tát Quán Thế Âm nơi nơi đều cung kính sư phụ của Ngài, cho nên Ngài nói Chú Ðại Bi cũng là tôn trọng sư phụ của Ngài. Câu Chú này là Phật A Di Ðà phóng quang để chiếu đến người trì Chú. Câu Chú này tức cũng là “Tử Liên Hoa Thủ”. Trong 42 Thủ Nhãn có Bạch Liên Hoa Thủ, Thanh Liên Hoa Thủ, Tử Liên Hoa Thủ, Hồng Liên Hoa Thủ. Tu Tử Liên Hoa Thủ Nhãn có thể gặp được mười phương chư Phật, do đó Tử Liên Hoa Thủ này rất là quan trọng.