Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[53]

Tất Đà Dạ
𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖰𑖧
SIDDHIYA

SIDDHIYA (Thành tựu đẳng)

SIDDHIYA: Pháp cởi bỏ danh lợi, nhận thức rõ các điều chân giả.

美 妙 相 好 莊 嚴 身
通 達 一 切 諸 法 門
普 度 有 緣 生 極 樂
常 寂 光 土 真 又 真

Phiên âm:
Mỹ diệu tướng hảo trang nghiêm thân
Thông đạt nhất thiết chư pháp môn
Phổ độ hữu duyên sanh Cực Lạc
Thường Tịch Quang thổ chân hựu chân

Phiên dịch:
Dáng vẻ vẹn toàn trang nghiêm tướng mạo
Thông đạt rõ ràng tất cả pháp môn
Giúp kẻ tạo duyên Cực Lạc hóa sinh
Vốn chân thực, Thường Tịch Quang chân thực.

How exquisite are his hallmarks and supremely subtle physical aspects!
How thoroughly he fathomed and entered every Dharma door!
He saves those with affinities, assuring them rebirth in Ultimate Bliss.
The Land of Stillness and Light is the truth within the true.

Tất Ðà Dạ”:  là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là “thành tựu đốn cát”, nghĩa thứ hai là “thành biện”, nghĩa thứ ba là “thành lợi”, nghĩa thứ tư là “thành nhất thiết nghĩa”, tất cả nghĩa đều thành; ý nghĩa thứ năm là “sở cung tán thán”.

“Thành tựu đốn cát” là gì ? Vì chúng ta nhờ sức lực của Chú này nên thành tựu vui mừng tất cả mọi việc; bạn vui mừng hoan hỉ điều gì thì sẽ được điều đó. Có người nói : “Vậy tôi cũng niệm Chú Ðại Bi này, tại sao tức khắc chẳng được ?”. Niệm ở đây phải cần công phu tương ưng. Công phu của bạn chẳng tương ưng, cho nên chẳng thành tựu, nếu tương ưng thì sở cầu của bạn sẽ như ý, sở nguyện toại tâm. Cho nên gọi là “thành tựu đốn cát”. Còn gọi là “thành biện”, bạn làm việc gì thì sẽ được kết quả viên mãn. Còn gọi là “thành lợi”, hay thành tựu lợi ích của bạn. Còn gọi là “thành nhất thiết nghĩa”, bất cứ việc gì đều có thể thành tựu. Còn “sở cung tán thán” là mọi người đều đến khen ngợi, đều nói bạn tốt. Ðây là ý nghĩa “Tất Ðà Dạ Ta Bà Ha”.