Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[71]

Ta Bà Ha
𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
SVĀHĀ

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn.

天女散花供行人
嚴持戒律妙通神
更能迴光觀自在
不久當契大覺尊

Phiên âm:
Thiên nữ tán hoa cung hành nhân
Nghiêm trì giới luật diệu thông thần
Canh năng hồi quang quan tự tại
Bất cửu đương khế đại giác tôn

Phiên dịch:
Thiên nữ trải hoa cúng dường người hành đạo
Đây giới luật nghiêm trì, đây diệu đức thần thông
Phản chiếu xoay lực tự tại vào trong
Chỉ khoảnh khắc tương ưng người giác ngộ.

Heavenly goddesses scatter flowers as offering to practitioners.
Our precepts and Vinaya held strictly, our spiritual powers superb
If we can then turn our light around and contemplate with ease,
Before long we will tally with the Great Awakening of Honored Ones.