Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[54]

Ta Bà Ha
𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
SVĀHĀ

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn.

恆 河 沙 數 諸 菩 薩
聳 立 鰲 頭 笑 哈 哈
法 海 汪 洋 無 不 度
眾 生 與 我 離 自 他

Phiên âm:
Hằng hà sa sổ chư Bồ tát
Tủng lập ngao đầu tiếu ha ha
Pháp hải uông dương vô bất độ
Chúng sanh dữ ngã li tự tha

Phiên dịch:
Như cát sông Hằng, số chư Bồ tát
Đứng trên đầu rùa cất tiếng cười tươi
Biển pháp bao la chẳng bỏ một người
Ai ngã, ai nhân, tôi và anh quên hết.

Bodhisattvas many as grains of sand in the Ganges River,
Poised atop a sea tortoise, chuckle, “Ho! Ho!”
The abundant ocean of Dharma rescues absolutely everyone.
All beings and I leave self and others behind.