Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[58]

Thất Bàn Ra Dạ
𑖂𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧
IŚVARĀYA

IŚVARĀYA: Tự tại đẳng

菩 薩 示 現 天 女 身
因 機 逗 教 指 迷 津
循 循 善 誘 誨 不 倦
慈 悲 平 等 攝 群 生

Phiên âm:
Bồ tát kì hiện thiên nữ thân
Nhân cơ đậu giáo chỉ mê tân
Tuần tuần thiện dụ hối bất quyện
Từ bi bình đẳng nhiếp quần sanh

Phiên dịch:
Bồ tát hóa hiện thân thiên nữ
Nhân duyên này giáo hóa chỉ bờ mê
Khéo dần dà dạy bảo chẳng mỏi nhàm
Không thiên lệch vì chúng sinh bình đẳng.

This time around the Bodhisattva appears as a goddess,
Bestowing the teaching for those who are ready and guiding the confused.
With gradual, gentle, and wholesome enticements, she instructs tirelessly.
Her kindness and compassion are fair and equal in gathering in beings.

Thất Bàn Ra Dạ” dịch ra nghĩa là “tự tại”. Ðây là “Bảo Khiếp Thủ Nhãn”, là Thủ Nhãn thứ hai mươi hai. Ý nghĩa của câu Chú này là trong tự tính lý thể của bạn tự tại thành tựu tất cả công đức.