Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[2]

Nam Mô A Rị Da
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧
NAMAḤ ĀRYA
Quy mệnh Thánh

身口意輪大總持
萬朵蓮華正開時
白青紅紫光遍照
有緣佛子赴聖席

Phiên âm:
Thân khẩu ý luân đại tổng trì
Vạn đóa liên hoa chánh khai thì
Bạch thanh hồng tử quang biến chiếu
Hữu duyên Phật tử phó thánh tịch

Phiên dịch:
Thân khẩu ý thay nhau cùng gìn giữ
Muôn đóa sen mở cánh đúng thời gian
Sắc trắng, xanh, hồng, tím rạng hào quang
Người con Phật thuận duyên vào đất Phật.

Our body, mouth and mind form a wheel that is this mighty dharani.
As the many-petaled lotus blossom just begins to open,
White, green, red, and purple light shines on us all,
Disciples of the Buddha have affinities to join the sages’ celebrations.

– “Nam Mô”: Nghĩa vẫn giống như ở trước, tức là “quy y kính đầu”.

A Rị Da”: “A Rị (lợi)” dịch là “bậc Thánh”; Bậc Thánh còn có một ý nghĩa là “xa lìa tất cả pháp ác bất thiện”. Pháp ác bất thiện là đủ thứ các điều ác. “Gia (Da)” vẫn là “lễ”. Kính lễ bậc Thánh, đó là ý nghĩa “A Rị Da”.