Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[59]

Ta Bà Ha
𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
SVĀHĀ

SVĀHĀ: Thành tựu vien mãn

消災免難除病魔
寶鉢妙用不可說
遂心滿願施無畏
揭諦揭諦娑婆訶

Phiên âm:
Tiêu tai miễn nạn trừ bệnh ma
Bảo bát diệu dụng bất khả thuyết
Toại tâm mãn nguyện thi vô úy
Yết đế yết đế sa bà ha

Phiên dịch:
Trừ bệnh ma diệt tan bao tai họa
Dùng được bát vàng khó nói hết diệu công
Khiến người an ổn, thỏa nguyện, toại lòng
Yết đế yết đế sa bà ha.

Dispelling disasters and difficulties, purging demons of sickness-
The wonderful functions of the Jeweled Bowl are quite inexpressible.
Fulfilling every wish we have, he bestows fearlessness.
Gate, gate, swo pe he