Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[83]

Bạt Đà Dạ
𑖢𑖟𑖯𑖧
PADĀYA

PADĀYA: Câu cú

法 界 虛 空 天 外 天
微 塵 剎 海 盡 包 含
有 緣 無 緣 同 化 度
信 受 奉 行 即 聖 賢

Phiên âm:
Pháp giới hư không thiên ngoại thiên
Vi trần sát hải tận bao hàm
Hữu duyên vô duyên đồng hóa độ
Tín thụ phụng hành tức thánh hiền

Phiên dịch:
Siêu việt tầng trời hư không pháp giới
Cõi nước vi trần cùng tận viên dung
Hóa độ tương đồng, hoặc có, hoặc không duyên
Người tin nhận vâng làm là hiền thánh. 

This is a place beyond any place in space and the Dharma Realm,
That contains seas of lands in number like motes of dust.
Those with and without affinities will all be taught and saved.
Those who believe, accept, honor, and practice are saints and sages.

Bạt Đà Dạ”: Nghĩa là gì ? Tức là “toại tâm viên mãn”. Ví như tôi muốn hạt bụi của tôi đây không hư hoại thì nó không hư hoại. Tôi muốn tất cả những hạt bụi không hư hoại thì tất cả những hạt bụi được toàn vẹn. Tôi niệm “Án Tất Ðiện Ðô Mạn Ða Ra Bạt Đà Dạ Ta Bà Ha” này, hy vọng Tam Phan Thị (San Francisco) chẳng có động đất, nếu có động đất thì động đất lớn sẽ biến thành nhỏ, nhỏ sẽ biến thành chẳng có. Chẳng có thì mọi người chẳng sợ. Ðó gọi là toại tâm viên mãn; bạn muốn gì thì thành tựu cái đó. Nếu bạn tin thì có sự diệu như thế; còn nếu bạn không tin thì bạn chẳng muốn đắc được sự diệu đó.

Print Friendly, PDF & Email