Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[63]

Ta Bà Ha
𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
SVĀHĀ

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn.

遊戲神通化三千
芒鞋踏浪法無邊
發海潮音驚迷夢
懦夫立志貪者廉

Phiên âm:
Du hí thần thông hóa tam thiên
Mang hài đạp lãng pháp vô biên
Phát hải triều âm kinh mê mộng
Nọa phu lập chí tham giả liêm

Phiên dịch:
Sức thần biến lại qua ba ngàn cõi
Biển pháp mênh mông hài cỏ đạp sóng thần
Tiếng như thủy triều kinh động giấc mê tâm
Hèn lập chí, tham trở nên trong sạch.

He roams at ease, and his spiritual powers transform the universe.
Clad in straw sandals, he strides atop the waves. How boundless his Dharma!
His sound, like the ocean’s roar, awakens us from dreams and confusion.
Cowards muster their will; the greedy become incorruptible.