Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[3]

Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧
AVALOKITEŚVARĀYA
Quán Tự Tại

婆盧羯帝爍缽囉耶
持缽觀音救世間
應病與藥潤三千
拜禮虔誠護感召
一切所求滿心願

Phiên âm:
trì bát quán âm cứu thế gian
ứng bệnh dữ dược nhuận tam thiên
bái lễ kiền thành hộ cảm triệu
nhất thiết sở cầu mãn tâm nguyện 

Phiên dịch:
Tay trì bát cứu thế gian u uẩn
Ban thuốc thần trị bệnh khắp tam thiên
Tâm vững bền khiến cảm ứng tự nhiên
Bao ao ước mong cầu nay như ý.

Holding a bowl, Contemplating Sounds saves us mortals.
Prescribing medicine to cure our ills, he nurtures the three thousand worlds.
Bowing in homage, we earnestly entreat him to answer our calls.
In various ways he fulfills all our heart’s desires.

– “Bà Lô Yết Đế ”: Dịch ra nghĩa là gì ? Tức là “Quán” của Quán Thế Âm Bồ Tát, còn dịch là “quang”, tức là quang minh biến chiếu. Còn có một lối dịch khác nữa gọi là “sở quán sát”; sở quán sát cảnh giới này.

Thước Bát Ra Da”: Nghĩa là “tự tại”, câu này hợp lại là “Quán Tự Tại”, cũng là Bồ Tát Quán Tự Tại.