Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[69]

Ta Bà Ha
𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
SVĀHĀ

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

修道行者莫自欺
掩耳盜鈴甚不宜
開花難結真實果
光陰空過太可惜

Phiên âm:
Tu đạo hành giả mạc tự khi
Yểm nhĩ đạo linh thậm bất nghi
Khai hoa nan kết chân thật quả
Quang âm không quá thái khả tích 

Phiên dịch:
Người tu đạo chớ tự mình lừa dối
Chẳng nên làm kẻ bịt tai cắp chuông
Hoa nở bừng khó kết quả chánh chân
Tiếc biết mấy thời gian qua vô dụng.

Cultivators of the Way, do not cheat yourselves.
It won’t work to plug your ears while stealing a bell.
Barren blossoms cannot bear real fruit.
What a shame to leave precious time pass by vain!