Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[10]

Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
𑖡𑖦 𑖭𑖿𑖎𑖴𑖝𑖿𑖪 𑖂𑖦𑖽 𑖁𑖨𑖿𑖧
NAMA SKṚTVA IMAṂ ĀRYA
Quy y kính lễ Bậc Thánh của con

有感斯通難思議
無求不應三昧力
龍樹尊者伏魔冤
行人莫患得菩提

Phiên âm:
hữu cảm tư thông nan tư nghị
vô cầu bất ứng tam muội lực
long thụ tôn giả phục ma oan
hành nhân mạc hoạn đắc bồ đề

Phiên dịch:
Mối đạo giao này, mấy ai thấu rõ
Định lực kia, cảm ứng hẳn song đôi
Long Thọ Bồ tát hàng phục oán ma
Người tu đạo thoát nạn tai, chứng đạo.

Responses to requests are often amazing and hard to describe.
Due to the strength of Samadhi, no prayer is left unanswered.
The Venerable Dragon Tree calms the demons’ wrath.
Those who practice are free of disasters and attain Bodhi.

Câu này nói về ý nghĩa gì? Trên cũng Nam Mô, dưới cũng Nam Mô, Nam Mô, Nam Mô, cứ Nam Mô người mà chẳng Nam Mô mình. Người tu đạo chẳng cần đi Nam Mô người mà phải Nam Mô chính mình. Nam Mô ở đây vẫn là chính mình tự quy y mười phương vô tận Tam Bảo. “Tất Kiết Lợi”: Là “hoàn toàn”; nghĩa là “hoàn toàn đảnh lễ”.

Ðỏa Y Mông”: Nghĩa là gì ? Tức là “ta”; kêu bạn hoàn toàn đảnh lễ bạn. Cái “ta” ở đây là “ta” chẳng phải ta (vô ngã), chẳng phải ta “có cái ngã”. Sao chẳng có bạn ? Tức là họ đánh bạn, bạn cũng chẳng biết đau; họ mắng bạn, bạn cũng vẫn tự nhiên, cũng giống như chẳng có việc gì xảy ra, không nhất định phải nhẫn, nếu bạn dùng “nhẫn nhục” thì đã rơi vào ‘đệ nhị nghĩa’; cho dù nhẫn cũng chẳng cần, căn bản chẳng có nhẫn để nhẫn, đó gọi là ta chẳng phải ta.

A Rị Da”: Ở trước đã giảng qua, tức là “Bậc Thánh”; nghĩa là phải hoàn toàn đảnh lễ Bậc Thánh của ta, tức là tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Thiên Long Bát Bộ. Nghĩa là phải đảnh lễ Bậc Thánh của ta chẳng phải ta. Bậc Thánh đó rất nhiều, là ai ? Sẽ nói với bạn ở sau.