Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[39]

Phạt Sa Phạt Sâm
𑖥𑖬𑖯 𑖥𑖬𑖰𑖽
BHAṢĀ BHAṢIṂ

BHAṢĀ (Ngôn ngữ, giáo pháp) BHAṢIṂ (Người thành thạo ngôn ngữ , người có Đạo Hạnh)

BHAṢĀ BHAṢIṂ: Kẻ Đạo Hạnh thành Đạo Chân Lạc

 

威 猛 慈 悲 大 丈 夫
調 服 眾 生 出 迷 途
改 惡 從 善 修 諸 度
培 植 福 慧 悟 真 如

Phiên âm:
Uy mãnh từ bi đại trượng phu
Điều phục chúng sanh xuất mê đồ
Cải ác tòng thiện tu chư độ
Bồi thực phúc tuệ ngộ chân như

Phiên dịch:
Đại trượng phu đại từ bi uy dũng
Giúp chúng sinh vượt thoát cõi lầm mê
Sửa ác, làm lành, lục đạo quy về
Cây phúc tuệ vun bồi, đơm chánh quả.

How majestic and courageous, yet kind and compassionate is this great general
Who subdues and tames us beings so we can leave the paths of confusion.
We should change what’s bad, follow what’s good, and perfect our practice
By developing blessings and wisdom and awakening to True Suchness.

Phạt Sa Phạt Sâm” cũng là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là “hoan ngữ hoan tiếu”, tức là thích nói, rất hoan hỉ nói. Còn có một ý nghĩa nữa, dịch ra là “Ðại Trượng Phu”; còn có một ý nghĩa nữa, dịch ra là “Vô Thượng Sĩ”, đó là ba ý nghĩa.

Trong 42 Thủ Nhãn thì câu Chú này thuộc về “Bảo Cung Thủ Nhãn”, ai tu Thủ Nhãn này, nếu là người tại gia thì có thể làm quan lớn, nếu là người xuất gia thì có thể chứng quả A La Hán.