Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[7]

Án
𑖌𑖼
OṂ
Quy mệnh

 

無 始 無 終 無 古 今
虛 空 法 界 一 口 吞
自 性 寂 然 非 內 外
如 是 如 是 如 是 因

Phiên âm:
vô thủy vô chung vô cổ kim
hư không pháp giới nhất khẩu thôn
tự tính tịch nhiên phi nội ngoại
như thị như thị như thị nhân

Phiên dịch:
Không đâu là xưa, nay, đầu, cuối
Một ngụm này, nuốt pháp giới hư không
Tự tính rỗng rang lặng lẽ, chẳng ngoài trong
Là như vậy! Thực tướng nhân là vậy.

Beginningless, endless, neither ancient nor modern.
Swallow the void and the Dharma Realm in a single gulp.
Our own tranquil nature is not inside or outside.
So it is! So it is! The causes are just like this.

Chữ “Án” này dịch ra gọi là “bổn mẫu”, “bổn” tức là căn bổn, mẫu tức là mẫu thân. “Bổn mẫu” này tức cũng là “Chú mẫu”; “Chú mẫu” tức cũng là “Phật mẫu”; “Phật mẫu” tức cũng là “tâm mẫu của chúng sinh”. Vì tâm mẫu của chúng sinh đầy đủ bổn mẫu trí huệ; nhờ sức của Chú này mà hay sinh ra mười thứ pháp môn:

Thứ nhất là “tự”.

Thứ hai là “cú”, tức là Kinh điển hoặc là Chú, từng câu từng câu.

Thứ ba là “quán”, quán xem; bạn dùng sự quán sát để tu hành.

Thứ tư là “trí”, trí huệ; dùng kiếm trí huệ chặt đứt tất cả phiền não. “Trí” là Bát

Nhã Ba La Mật môn, “quán” tức cũng là thiền Ba La Mật môn.

Thứ năm là “hành”, tu hành; chiếu theo pháp này để tu hành.

Thứ sáu là “nguyện”, bạn phải phát nguyện chiếu theo pháp này để tu hành.

Thứ bảy là phải “y giáo tu hành” ; y chiếu theo Phật Giáo để tu hành. Nếu bạn chẳng y chiếu theo Phật Giáo để tu hành thì dù bạn tu hành trải qua số kiếp nhiều như cát như bụi, cũng giống như nấu cát muốn thành cơm, chẳng khi nào thành tựu. Nếu bạn muốn y giáo tu hành thì phải minh bạch giáo lý.

Thứ tám là “lý”, đạo lý; nếu bạn hợp với diệu lý Phật pháp thì mới minh bạch. Nếu bạn chẳng hợp với diệu lý Phật pháp thì bạn như người mù luyện đui, tu đến lúc nào cũng chẳng ích gì, cũng không thể thành tựu.

Thứ chín là “nhân”; bạn còn phải trồng nhân tốt, trồng nhân lành, trồng nhân thù thắng, trồng nhân thanh tịnh thì tương lai mới có kết quả tốt.

Thứ mười là “quả”; tức là kết diệu quả, kết Thánh quả, kết quả giác cứu kính.
Từ chữ “Úm” này mà sinh ra mười thứ pháp môn thù diệu. Cho nên khi bạn niệm Chú Ðại Bi, một khi niệm đến chữ “Úm” này thì tất cả quỷ thần đều phải chắp tay lại cung kính, một chút cũng không dám giải đãi, một chút cũng không dám cẩu thả để nghe bạn tụng Chú Ðại Bi. Cho nên khi bạn tụng Chú Ðại Bi đến chữ “Úm” này thì bất cứ là ác thần, ác quỷ, ác phong gì cũng đều phải giữ quy cụ, tức có oai lực như thế.