Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[26]

Ha Hê Ma Hê, Rị Đà Dựng
𑖦𑖫𑖱 𑖦𑖫𑖱 𑖮𑖴𑖟𑖧𑖽
MAŚĪ MAŚĪ HṚDAYAṂ
MAŚĪ (Nhìn về, trông vào, xem xét) HṚDAYAṂ (Tâm Đằng)
MAŚĪ MAŚĪ HṚDAYAṂ: Quán sát Tâm mình và Tâm người để tu thành thân Kim Cương Pháp được ngồi trên Toà Hoa Sen báu.

– 9 câu trên là phần:”PHỔ CHỨNG ĐẠI BI TÂM MÔN“.

應機示現無量身
大小權實顯威神
金剛不壞常自在
天眼遙觀天耳聞

Phiên âm:
Ứng cơ thị hiện vô lượng thân
Đại tiểu quyền thật hiển uy thần
Kim cương bất hoại thường tự tại
Thiên nhãn diêu quán thiên nhĩ văn

Phiên dịch:
Do cảm ứng thân thân cùng thị hiện
Đạo biến, thường, lớn, nhỏ, lộ uy nghiêm
Như kim cang kiên cố thuận theo duyên
Mắt trời rộng, tai trời nghe thấu suốt.

Responding to those who are ready, he appears in boundless bodies.
With awesome spirit, he reveals things great and small, provisional and real.
This vajra indestructible body is forever free at ease.
As his heavenly eye contemplates, his heavenly ear listens.

Ma Hê Ma Hê” là tiếng Phạn, dịch ra là “vô ngôn cực ý”. Vô ngôn là không cần nói; cực ý là ý niệm đã đến cực điểm, tức cũng là “diệu”, lại dịch ra là “tự tại”. Có ai tự tại chăng? Có vị Ðại Phạm Thiên Vương rất tự tại, chẳng sầu chẳng lo, chẳng suy chẳng nghĩ, suốt ngày đều hoan hỉ. Thủ Nhãn này là Ngũ Sắc Vân Thủ Nhãn, trong tay nâng mây năm màu, cho nên rất tự tại. Nghĩ ra thì dụng đồ này cũng vô lượng vô biên, cũng tự tại diệu dụng vô cùng.

Rị Ðà Dựng” là “Thanh Liên Hoa Thủ“, dịch ra là “liên hoa tâm”. Nếu bạn tu Liên Hoa Thủ này thành công thì sẽ có hương thơm thanh liên hoa (hoa sen xanh), hay đến khen ngợi mười phương chư Phật, cũng rất vi diệu, không thể nghĩ bàn; thật có thể nói là: “Diệu pháp thâm sâu vô thượng, trăm ngàn ức kiếp khó gặp được”.