Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[9]

Số Đát Na Đát Tỏa
𑖫𑗜𑖠 𑖡𑖯𑖟𑖬𑖿𑖧
ŚUDHA NĀDAṢYA
Vui vẻ dạy lời triệu mời CHÁNH GIÁO THÁNH DIỆU

 

天兵天將猛無敵
天魔落膽不足奇
改過遷善貧者富
得生極樂眾苦離

Phiên âm:
thiên binh thiên tướng mãnh vô địch
thiên ma lạc đảm bất túc kì
cải quá thiên thiện bần giả phú
đắc sanh cực lạc chúng khổ li

Phiên dịch:
Binh tướng cõi trời uy phong lừng lẫy
Ma cõi trời khiếp vía, lạ gì ư!
Sửa lầm, hướng thiện, thiếu đổi thành dư
Về Cực Lạc, chúng sinh thôi hết khổ.

The heavenly generals and troops exhibit matchless courage
That regularly turns the celestial demons into trembling cowards.
By changing faults and becoming good, the poor can get rich.
Attaining rebirth in Ultimate Bliss, we separate from suffering.

Số Ðát Na”: Là “Pháp”. Pháp gì ? Tức gọi là “diệu thắng xứ”, tức cũng là “diệu thắng pháp”. Lại gọi là “cao thượng thắng sinh”. Cao ở đây chẳng có gì cao hơn được ; thượng cũng chẳng có gì sánh với Pháp thượng thắng này; thắng sinh là do thắng lực sinh ra pháp. Ðây là một lối phiên dịch.

Còn có lối phiên dịch khác, tức là “diệu thắng, thắng thân”. Diệu thắng này là thắng vi diệu, thắng thân là một pháp.

Còn có lối phiên dịch khác gọi là “tối thượng thừa địa”. Sẽ đắc được cảnh giới thập địa tối thượng thừa này về sau.

Ở trước, “Tát Bàn Ra” là Phật Bảo, “Số Ðát Na” là Pháp Bảo, “Ðát Tỏa” là Tăng Bảo; đây cũng là Tam Bảo, tức là thỉnh mời hết Tam Bảo đến gia hộ cho bạn, ai tụng trì Chú này thì thỉnh nguyện Tam Bảo đến bảo hộ cho người đó.

Ðát Tỏa”: Tức là dùng giáo lý để sai khiến tất cả quỷ thần, tức cũng là dùng câu Chú này để sai bảo tất cả quỷ thần, tức có hai ý nghĩa.