Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[20]

Lô Ca Đế
𑖩𑖺𑖎𑖝𑖸
LOKATE
(Hiểu biết, chiếu sáng)
Biểu hiện cho Thể Quang Minh

 

大梵天王率神兵
十方菩薩同現身
度脫眾生出苦海
速登彼岸寂滅城

Phiên âm:
Đại phạm thiên vương suất thần binh
Thập phương bồ tát đồng hiện thân
Độ thoát chúng sanh xuất khổ hải
Tốc đăng bỉ ngạn tịch diệt thành 

Phiên dịch:
Binh tướng thần Đại Phạm Thiên Vương điều khiển
Hiện toàn thân chư Bồ tát mười phương
Cứu chúng sinh vượt thoát bể trầm luân
Bờ giải thoát bước liền sang cõi tịnh.

The lord of the Brahama Heaven commands spirits troops.
Bodhisattva of the ten directions each display a body
To rescue and liberate beings so they leave the sea of suffering.
Swiftly ascending the other shore, we find the city of tranquility.

Lô Ca Ðế” cũng là tiếng Phạn, dịch ra là “Quán Tự Tại”, lại dịch là “Thế Tôn”. Hợp lại với câu Chú ở trên là “Quán Âm Tự Tại”.