Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[15]

A Thệ Dựng
𑖀𑖕𑖰𑖧𑖽
AJIYAṂ
Vô tỷ Pháp, Vô tỷ Giáo (Không thể sánh, không thể vượt thắng hơn được)

 

夜叉天王披虎皮
賞善罰惡拯危急
巡行四方記功過
主持公道平等齊

Phiên âm:
Dạ xoa thiên vương phi hổ bì
Thưởng thiện phạt ác chửng nguy cấp
Tuần hành tứ phương kí công quá
Chủ trì công đạo bình đẳng tề

Phiên dịch:
Khoác tướng cọp, vua nước trời cõi quĩ
Thưởng người hiền, răn kẻ ác cứu nguy
Xem xét bốn phương, công, tội, chép ghi
Giữ giềng mối công bình và chính trực.

This yaksha deva king is wrapped in a tiger hide.
Rewards the good, punishes evil — rescuing in the nick of time.
While patrolling in all four directions, he notes our merit and errors.
Maintaining justice, he makes sure that we each get treated equally.

A Thệ Dựng”: Cũng là đại Phạm Thiên, dịch ra là nghĩa gì ? Tức là “pháp vô tỷ”, pháp này chẳng có pháp nào sánh với nó. Còn gọi là “giáo vô tỷ”, giáo này cũng chẳng có tôn giáo nào có thể sánh được. Trong mười thứ tâm thì thuộc về “tâm thấp kém”, thấy ai cũng đều khiêm cung hòa mục và “tâm chẳng tạp loạn”. Pháp này là pháp thanh tịnh chẳng nhiễm ô, tức cũng là Bát Nhã tâm pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chiếu theo Kinh Ðại Bi Ðà Ra Ni mà nói thì mười thứ tâm này là tướng mạo của Ðà Ra Ni. Cho nên chúng ta hãy chiếu theo Kinh Ðà Ra Ni để tu hành, chiếu theo Kinh Ðà Ra Ni để thành đạo chứng quả.