Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[78]

Bà Lô Kiết đế
𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝
AVALOKITA

AVALOKITA (Quán, xem xét khắp nơi)

法王長子文殊尊
慈心教化娑婆民
同願證得無量智
常寂光土萬佛村

Phiên âm:
Pháp vương trường tử văn thù tôn
Từ tâm giáo hóa sa bà dân
Đồng nguyện chứng đắc vô lượng trí
Thường tịch quang thổ vạn Phật thôn

Phiên dịch:
Bồ tát Văn Thù pháp vương trưởng tử
Tâm từ bi giáo hóa cõi sa bà
Lòng mong cầu chứng vô lượng trí năng
Thành vạn Phật, Thường Tịch Quang đất Phật.

The eldest disciple of the Dharma King is the Venerable Manjushri.
Kindhearted, he transforms and teaches inhabitants of the Saha world.
With identical vows, they certify to infinite wisdom.
The Land of Stillness and Light is the village of ten thousand Buddhas.

Bà Lô Yết (Kiết) Ðế” dịch ra là “Quán”.