Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[45]

Tô Rô Tô Rô
𑖭𑗜𑖨𑗜 𑖭𑗜𑖨𑗜
SURU SURU

SURU: (Ban rải nước Cam Lộ)

SURU  SURU: Ban nước Cam Lộ tế độ khắp cả chúng sinh.

萬物說法有誰聽
世界眾生妄想凝
諸佛本源離文字
如是我聞大悲功

Phiên âm:
 Vạn vật thuyết pháp hữu thùy thính
Thế giới chúng sanh vọng tưởng ngưng
Chư phật bổn nguyên li văn tự
Như thị ngã văn đại bi công 

Phiên dịch:
Muôn vật thuyết kinh ai người nghe thấy
Thế giới này đây, từ vọng tưởng đắp bồi
Vốn xưa nay chư Phật bỏ chữ, quên lời
“Như thị ngã văn” vì đại bi mà nói.

When the many creatures speak the Dharma, who listens?
Worldly beings are formed by solidifying of false thoughts.
The original source of the Buddhas is beyond the spoken and written word.
“Thus I have heard” is the function of great compassion.

Tô Rô Tô Rô” cũng là Tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là “nước cam lồ”. Cho nên đây là “Cam Lồ Thủ Nhãn”. Nước cam lồ này cũng rất là hữu dụng. Nước cam lồ hay khiến cho ngạ quỷ được no đủ, được như ý, được cát tường, hết đói khát, có nhiều diệu dụng. Nước cam lồ còn gọi là thuốc bất tử. Bạn uống nước cam lồ này thì dù là người sắp chết cũng không thể chết được, song bạn không dễ gì có được. Nếu bạn có nước cam lồ thì người chết rồi cũng có thể cứu sống lại.