Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[81]

Án, Tất Điện Đô
𑖌𑖼_ 𑖭𑖰𑖠𑖿𑖧𑖡𑖿𑖝𑗜
OṂ_ SIDHYANTU

OṂ (Thân khẩu ý) SIDDHI (Thành tựu) YANTU (Ban cho)
(SIDDHI YANTU viết gọn lại thành SIDDHYANTU )

受持讀誦妙靈文
加被護念各行人
三千世界皆示現
觀音鼻根解味塵

Phiên âm:
Thụ trì độc tụng diệu linh văn
Gia bị hộ niệm các hành nhân
Tam thiên thế giới giai thị hiện
Quán âm tị căn giải vị trần

Phiên dịch:
Linh văn vi diệu hằng thụ trì đọc tụng
Hộ niệm gia trì các bậc hành nhân
Thế giớI ba ngàn thị hiện chân thân
Quán căn mũi biết tị trần thực tướng.

Receiving, upholding, reading, and reciting these miraculous phrases,
Bestowing blessings is mindful and protective of everyone who practices.
Appearing in each world of the three thousand system,
Contemplating Sounds’ nose freed itself of defiling smells.

Án”: Tức là dẫn đến Kinh văn và Chú dưới đây. Ðây là “dẫn sinh nghĩa”. “Án”, ở đây nói là dẫn sinh nghĩa, vì Chú nói ở trước đã xong. Ðây là một ý nghĩa của Chân ngôn.

Tất”, là thành tựu ; “Ðiện Ðô” là “ngã giới”, thành tựu ngã giới, thành tựu sự kiết giới của tôi. Chỗ tôi kiết giới vuông tròn tám trăm do tuần. Ở trong phạm vi tám trăm do tuần của tôi đều bình an vô sự, đây là kiết giới lớn, kiết giới vừa khoảng sáu trăm do tuần. Kiết giới nhỏ khoảng bốn trăm do tuần. Ở trong phạm vi tám trăm do tuần của tôi tất cả mọi người đều bình an vô sự, thành tựu tất cả công đức chỗ tôi kiết giới, tức cũng là tất cả nguyện vọng. Ví như tại Tam Phan Thị (San Francisco) tôi kiết thượng giới, ở trong sự kiết giới cuả tôi, không cho phép động đất, không cho phép có tai nạn lớn. Vì ở trong chỗ tôi kiết giới, hộ pháp thiện thần đều phải thành tựu nguyện lực của tôi.

Vậy tôi kiết giới ở tại Tam Phan Thị (San Francisco) rộng lớn cỡ nào? Lớn cỡ một hạt bụi. Song một hạt bụi của tôi cũng bao quát vô lượng hạt bụi ; vô lượng hạt bụi tức cũng là một hạt bụi. Cho nên nếu hạt bụi này hư hoại, thì tất cả hạt bụi cũng hư hoại, nếu hạt bụi này không hư hoại thì tất cả những hạt bụi kia cũng không hư hoại, đó là chỗ tôi kiết giới.

Print Friendly, PDF & Email