Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[22]

Di Hê Rị
𑖂 𑖮𑖸𑖩𑖰𑖾
I HELIḤ
I (Kêu gọi vang lừng) HELIH (Mặt Trời , sự chiếu sáng một cách vô tư)
Thuận dạy Vô Tâm phổ hóa chúng sinh

三十三天眾神兵
靈文密語令奉行
賞善罰惡護正教
世界咸安慶昇平

Phiên âm:
Tam thập tam thiên chúng thần binh
Linh văn mật ngữ lệnh phụng hành
Thưởng thiện phạt ác hộ chánh giáo
Thế giới hàm an khánh thăng bình

Phiên dịch:
Ba mươi ba cõi trời binh hùng tướng mạnh
Vâng chiếu lệnh truyền mật ngữ linh văn
Răn ác, thưởng hiền, gìn giữ chánh tông
Thiên hạ thái hòa, an bình, đức hạnh.

Massive spirit troops in the Thirty-three Heavens
Revere and obey the commands of these secret efficacious phrases.
Rewarding good and punishing evil, they protect the proper teaching.
Throughout the world, peace and equanimity reign supreme.

Di Hê Rị” cũng là tiếng Phạn, dịch ra là “Thuận giáo”, nghĩa là nói ta nhất định nghe đại Bồ Tát Quán Thế Âm giáo hóa, ta nhất định thuận theo sự giáo hóa của Bồ Tát Quán Thế Âm đi giáo hóa chúng sinh; ta nhất định sẽ y giáo phụng hành, y theo sự giáo hóa của Bồ Tát Quán Thế Âm để thực hành.