Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[51]

Ba Dạ Ma Na
𑖀𑖥𑖧 𑖦𑖜
ABHAYA MAṆA

ABHAYA (Bậc vô úy) MAṆA ( Tâm ý )

ABHAYA MAṆA: Tâm Ý của Đấng Vô Úy

跋 折 囉 杵 鎮 群 魔
蓮 華 數 珠 念 佛 陀
雷 聲 驚 醒 癡 迷 者
夢 覺 原 來 一 字 多

Phiên âm:
Bạt chiết la xử trấn quần ma
Liên hoa sổ châu niệm Phật đà
Lôi thanh kinh tỉnh si mê giả
Mộng giác nguyên lai nhất tự đa

Phiên dịch:
An định bầy ma, Bạt Chiết La Xử
Niệm hiệu Phật Đà, chuỗi hạt sen hồng
Sấm dậy vang trời lay kẻ cuồng ngông
Tỉnh mộng dài, cũng nhiều dù một chữ.

The vajra pestle challenges the massive hordes of demons.
Using lotus blossom recitations beads is mindful of Amitabha Buddha.
The thundering sound startles awake the dull and confused.
Coming out of the dream, we find even one word too much.

Ba Dạ Ma Na”: Là tiếng Phạn, dịch ra có rất nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là “danh văn”, vì tên của Ngài trong mười phương thế giới đều nghe, đều biết. Còn có một ý nghĩa nữa gọi là “hỉ xưng”, vì mười phương chư Phật đều hoan hỉ khen ngợi kêu tên của bạn. Còn có một ý nghĩa nữa gọi là “thành danh”, thành tựu tên của bạn. Còn có một ý nghĩa nữa gọi là “nhất thiết nghĩa thành tựu”, tất cả mọi việc đều có thể thành tựu.

Thủ Nhãn này gọi là “Bảo Tiễn Thủ Nhãn”. Bạn tu Thủ Nhãn này thì có thể khiến cho bạn mau gặp được tất cả bạn bè tốt.