Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[73]

Ta Bà Ha
𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
SVĀHĀ

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

禮拜供養要虔誠
香花燈果日日新
真心修行離諸相
三輪體空出迷津

Phiên âm:
Lễ bái cung dưỡng yếu kiền thành
Hương hoa đăng quả nhật nhật tân
Chân tâm tu hành li chư tướng
Tam luân thể không xuất mê tân

Phiên dịch:
Lễ bái cúng dường tấc lòng thành kính
Hoa quả thơm tươi, ánh sáng quyện hương trầm
Không chấp sắc hình tức quay lại chân tâm
Rời mê đắm, không ta, người, và vật.

When bowing and making offerings be earnest and sincere.
Incense, flowers, lamps and fruit should be fresh daily.
Cultivation using the true mind is apart from any marks.
Making the three aspects of giving empty, we leave confusion.