Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[34]

Mạ Mạ Phạt Ma Ra
𑖦𑖦 𑖪𑖰𑖦𑖩
MAMA VIMALA

MAMA (Chỗ thọ trì của tôi) VIMALA (Xa lìa cấu nhiễm)

MAMA VIMALA: Chỗ thọ trì của tôi là nơi ly cấu tối thắng, là cảnh thâm diệu khó lường.

折服魔外現神威
大慈救世法王魁
平等普濟波羅蜜
有緣眾生獲揭諦

Phiên âm:
Chiết phục ma ngoại hiện thần uy
Đại từ cứu thế pháp vương khôi
Bình đẳng phổ tế ba la mật
Hữu duyên chúng sanh hoạch yết đế 

Phiên dịch:
Trừ tà ma hiện uy thần nhiếp phục
Đấng pháp vương cứu thế bậc đại từ
Cứu vớt muôn loài vượt thoát tử sinh
Gieo duyên Phật thì quy về đất Phật.

Repressing cults and demons with displays of awesome spirit,
His great compassion saves the world; he is a King of Dharma.
With magnanimous equality he rescues us, expansively perfecting paramitas.
Beings with and without affinities attain gate.

Mạ Mạ” cũng là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là “ngã sở”. Ở trên là một thứ âm nhạc, có sự hành động, đây là ngã sở, việc của tôi làm đều phải thành tựu.

Thủ Nhãn này gọi là “Bạch Phất Thủ”. Ở Trung Quốc Ðạo lão và các vị Hòa Thượng đều có cái phất trần, tức là vật dùng để đuổi ruồi, song mỗi khi Pháp sư thượng đường thuyết pháp đều cầm. Tôi cũng có một cái phất trần do họ mang đến tặng, cái phất trần này rất là cổ xưa, có từ vào thời nhà Hán. Phất trần này dự bị để làm gì ? Có thể trừ tất cả chướng nạn ở trên thân. Tất cả nghiệp chướng, bệnh tật của bạn mà dùng phất trần quét một cái thì đều khỏi ngay. Dụng đồ của phất trần rất lớn, song người biết dùng rất ít.

Phạt Ma Ra”: Câu này là “hàng ma kim cang”, trong tay cầm một cái kim luân, vì đây là một vị Kim Cang, thân có thể biến lớn như núi Tu Di.

Phạt Ma Ra là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là “tối thắng ly cấu”, tối thù thắng lại lìa khỏi nhơ bẩn. Còn có một nghĩa nữa gọi là “vô tỉ”, không có gì sánh bằng, còn có một nghĩa nữa gọi là “như ý”, toại tâm như ý. Ðây là Hóa Cung Ðiện Thủ Nhãn, có dụng đồ như thế nào ? Nếu bạn tu pháp Thủ Nhãn này thì có thể đời đời kiếp kiếp ở trong một cung điện với Phật, không thọ sinh thai, noãn, thấp hóa.